UA-42173309-1

Skocz do zawartości


Regulamin forum i bog??w

Regulamin forum i blog??w portalu delfinki.pl

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ??wiadczeniu us??ug drog? elektroniczn? (Dz. U. nr 144 poz. 1204) i okre??la zasady korzystania z forum i blog??w.

2. W??a??ciciel forum firma "Delfinki.pl" nie ponosi odpowiedzialno??ci za tre??? wypowiedzi zamieszczanych przez U??ytkownik??w forum. Osoby zamieszczaj?ce wypowiedzi naruszaj?ce prawo lub naruszaj?ce inne dobra os??b trzecich chronione prawem mog? ponie??? z tego tytu??u odpowiedzialno??? karn? lub cywiln?.

3. Konta udost?pniane U??ytkownikom na forum s? nieodp??atnie.

4. U??ytkownikiem mo??e zosta? osoba pe??noletnia. Osoby niepe??noletnie tylko za zgoda swoich opiekun??w prawnych.

5. W??a??ciciel forum i blog??w nie weryfikuje poprawno??ci danych wprowadzonych przez U??ytkownik??w podczas rejestracji.

6. W??a??ciciel forum i blog??w jest Administratorem danych osobowych . Ka??demu U??ytkownikowi, kt??ry zarejestrowa?? konto na forum lub blogach przys??uguje prawo wgl?du w swoje dane osobowe. W??a??ciciel forum i blog??w nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom. Dane osobowe podawane podczas rejestracji s? niezb?dne do poprawno??ci dzia??ania aplikacji forum i blog??w (w szczeg??lno??ci umo??liwiaj? one identyfikacj? U??ytkownik??w). Ka??dy z U??ytkownik??w ma prawo do usuni?cia swojego konta, co jest r??wnowa??ne z usuni?ciem swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Pe??ny zakres dotycz?cy danych osobowych U??ytkownik??w znajduje si? w Polityce prywatno??ci.

7. U??ytkownicy s? zobowi?zani do korzystania z forum i blog??w w spos??b zgodny z obowi?zuj?cym prawem oraz normami spo??ecznymi.

8. W??a??ciciel forum i blog??w pozostawia sobie prawo do zamkni?cia lub zawieszenia konta U??ytkownika w nast?puj?cych przypadkach: nie stosowania si? do Regulaminu forum i blog??w, naruszaniem d??br os??b trzecich, nie stosowani si? do og??lnie przyj?tych norm spo??ecznych.

9. Administratorzy forum pozostawiaj? sobie prawo do przeniesienia za??o??onego przez U??ytkownika forum do innej kategorii.

10. Regulamin obowi?zuje od dnia 1 listopada 2013 roku. W??a??ciciel forum i blog??w zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach Regulaminu, W??a??ciciel powiadomi U??ytkownik??w z 14 dniowym wyprzedzeniem.